Polityka prywatności

  1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń i Konsultingi PUNKT Gabriela Kosińska, 60-694 Poznań os. Władysława Jagiełły 21 telefon +48 61  825 22 92

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

  1. Gromadzone dane

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, numer telefonu, e-mail, numer konta.

  1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

a) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak wystawianie i przechowywanie faktur za wykonane usługi tłumaczeniowe oraz realizacja zobowiązań podatkowych.

b) Klient ma prawo do aktualizacji swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres odo@biuro-punkt.pl

c) Klienci mają prawo domagać się usunięcia danych z systemu Biura Tłumaczeń i Konsultingi PUNKT poprzez wysłanie takiego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy firmy do administratora danych na adres odo@biuro-punkt.pl

  1. Odbiorcy danych osobowych

Udostępniamy Państwa dane osobowe tylko wówczas, kiedy jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia dla Państwa usług. Państwa dane osobowe przekazywane będą wyłącznie do podmiotów uczestniczących w realizacji zlecenia tłumaczenia, do zewnętrznego biura rachunkowego oraz do podmiotów uprawnionych z mocy ustawy (organy skarbowe, sądy itp.).

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku obrachunkowego, w którym wystawiane będą faktury za wykonane usługi tłumaczeniowe.

  1. Biuro Tłumaczeń I Konsultingu PUNKT Gabriela Kosińska ma prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania nowej wersji Polityki Prywatności na stronie Biura.

Data aktualizacji dokumentu: maj 2018