Warunki realizacji zleceń

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
AKTUALIZACJA z dnia 1 grudnia 2013 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Biuro Tłumaczeń i Konsultingu PUNKT (zwane dalej Biurem) przyjmując do wykonania zlecenie na tłumaczenie pisemne lub ustne podejmuje się je wykonać zgodnie z podanymi niżej warunkami za wynagrodzenie określonym w przedstawionej wycenie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych poniżej mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, jednakże strony mogą również zawrzeć umowę pisemną odmiennie kształtującą wzajemne zobowiązania.
 3. Biuro nie przyjmuje odpowiedzialności wykraczającej poza zobowiązania wynikające z niniejszego dokumentu, ewentualnych umów pisemnych i kodeksu cywilnego, z wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

§ 2 Procedura składania zamówienia

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE. Złożenie przez Zleceniodawcę zapytania ofertowego wraz z materiałami do tłumaczenia, bądź w przypadku braku możliwości przekazania materiałów do tłumaczenia precyzyjne określenie zakresu tłumaczenia - ilość, język źródłowy i docelowy, tematyka, termin realizacji itp.
 2. WYCENA I OFERTA. Po otrzymaniu od Zleceniodawcy tekstu do tłumaczenia względnie po określeniu ram czasowych tłumaczenia ustnego Biuro przedstawia bezpłatną niezobowiązującą wycenę z uwzględnieniem długości i stopnia specjalizacji tekstu oraz terminu sugerowanego przez Zleceniodawcę. Wycena podawana jest w kwocie netto. Podatek VAT w wysokości 23% doliczany jest do kwot należnych do Biura z tytułu wykonania usług. Wszelkie dodatkowe koszty opracowań zleconego materiału zostaną określone indywidualnie i przekazane Zleceniodawcy w odpowiedzi na jego zapytanie ofertowe.
 3. ZAMÓWIENIE. Zleceniodawca składa pisemne zamówienie zawierające szczegóły zlecenia (liczbę stron, wskazanie języka źródłowego i docelowego, względnie miejsce i czas tłumaczenia ustnego, terminu realizacji oraz akceptację ceny przedstawionej w ofercie Biura). Zlecenie może być przesłane faksem lub pocztą elektroniczną bądź też złożone na specjalnym formularzu bezpośrednio w siedzibie Biura. Zlecenie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem osoby zlecającej upoważnionej do reprezentowania Zleceniodawcy.
 4. POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZLECENIA DO REALIZACJI. W odpowiedzi na złożone zamówienia Biuro przesyła potwierdzenie przyjęcia zlecenia stanowiące zobowiązanie do wykonania go na warunkach podanych w zamówieniu. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Biuro nie może zaakceptować warunków zawartych w Zamówieniu, wówczas niezwłocznie informuje o tym Zleceniodawcę.

§ 3 Jakość tłumaczenia

 1. Polszczyzna i użyty w wykonywanych przez Biuro przekładach na język obcy będą odpowiadały pod względem gramatyczno-leksykalnym, ortograficznym i interpunkcyjnym językowi wykształconych użytkowników tych języków.
 2. Biuro dołoży wszelkich starań, aby w tłumaczeniach występowała terminologia właściwa dla danej dziedziny, lecz nie bierze na siebie obowiązku posługiwania się określonym żargonem, środowiskową odmianą języka lub sposobem wyrażania się właściwym dla określonej grupy zawodowej.
 3. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że jakość tekstu tłumaczenia pozostaje w ścisłej zależności od tekstu oryginału. Niekonsekwencje, błędy, niejasności i niespójności w tekście oryginalnym mogą negatywnie wpływać na tekst tłumaczenia. Biuro nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wady tekstu tłumaczenia wynikające z wad tekstu oryginalnego, dołoży jednak starań, by zwrócić Zleceniodawcy uwagę na ewentualne błędy i nieścisłości oryginału.

§ 4 Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych zwykłych (nieprzysięgłych)

 1. Zleceniodawca przekazuje tekst do tłumaczenia w postaci pliku komputerowego lub wydruku.
 2. Biuro przekazuje Zleceniodawcy tekst tłumaczenia zapisany w pliku MS Word lub - na życzenie Zleceniodawcy - w pliku tekstowym, pliku Excel, w formie prezentacji Power Point lub w formie pliku PDF. W razie konieczności zapisania tłumaczenia w innym programie Biuro zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny usługi w zależności od czasochłonności pracy w danym programie - po wcześniejszym ustaleniu tego ze Zleceniodawcą.
 3. Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego jest liczba stron przeliczeniowych w tekście wynikowym. W przypadku tłumaczenia nieprzysięgłego jedna strona przeliczeniowa wynosi 1800 znaków (łącznie ze spacjami).
 4. W przypadku tłumaczeń nieprzysięgłych objętość tłumaczenia jest obliczana z dokładnością do 0,1 strony przeliczeniowej, jednakże za minimalną wartość zlecenia przyjmuje się jedną stronę obliczeniową.
 5. W zależności od obszerności tekstu oraz terminu realizacji wyróżnia się następujące tryby realizacji:

a) tryb zwykły - przekład do 6 stron przeliczeniowych w ciągu doby;
b) tryb pilny - przekład od 7 do 12 stron przeliczeniowych w ciągu doby (cena wyższa o 25% od ceny tłumaczenia w trybie zwykłym);
c) tryb ekspresowy - przekład powyżej 12 stron przeliczeniowych w ciągu doby (cena wyższa o 50% od ceny tłumaczenia w trybie zwykłym).
Przy ustalaniu trybu i terminu wykonania tłumaczenia nie bierze się pod uwagę sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
Zlecenia wpływające po godz. 15.00 będą przyjmowane do realizacji w następnym dniu roboczym.

 1. W przypadku obszernych tłumaczeń wykonywanych w trybie pilnym bądź ekspresowym Biuro zastrzega sobie prawo do podzielenia tekstu między dwóch lub więcej tłumaczy, co może pociągać za sobą rozbieżności w terminologii.
 2. W przypadku tekstów zawierających rysunki, schematy, wykresy itp., których Zleceniodawca nie przekazał w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję za pomocą pakietu Microsoft Office, Biuro nie ma obowiązku odtwarzania tych elementów w tekście tłumaczenia. W porozumieniu ze Zleceniodawcą Biuro ustali jednak taki sposób zapisu tłumaczenia, który pozwoli Zleceniodawcy bez wątpliwości przyporządkować poszczególne fragmenty tłumaczenia odpowiednim fragmentom tekstu stanowiącym część rysunku, schematu, wykresu itp.

§ 5 Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych przysięgłych

 1. Zasady wykonywania tłumaczeń przysięgłych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Strona przeliczeniowa tłumaczenia przysięgłego wynosi 1125 znaków (ze spacjami).
 2. Zleceniodawca przekazuje tekst do tłumaczenia w formie dokumentu. Dokument ten może zostać przesłany pocztą elektroniczną w postaci skanu, dostarczony osobiście, przesyłką kurierską lub pocztową.
 3. Rozliczenie następuje na podstawie liczby znaków wykonanego tłumaczenia według języka docelowego. Jednostką rozliczeniową jest pełna strona tłumaczenia. Objętość tłumaczenia jest zaokrąglana w górę do 1 strony przeliczeniowej.
 4. Tekst tłumaczenia przysięgłego sporządzany jest w formie wydruku i opatrywany pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie takie Zleceniodawca odbiera osobiście z Biura, na życzenie Zleceniodawcy Biuro może także przesłać je pocztą. W przypadku wysłania tłumaczenia firmą kurierską koszt przesyłki pokrywa Klient.
 5. Za uwierzytelnienie tłumaczenia dostarczonego przez Zleceniodawcy obowiązuje opłata w wysokości 50% stawki.
 6. Tekst do tłumaczenia przysięgłego powinien zostać dostarczony tłumaczowi w oryginale, o ile Zleceniodawca go posiada. W przeciwnym razie tłumacz umieszcza w tłumaczeniu adnotację, że zostało ono wykonane na podstawie kopii / skanu.

§ 6 Zasady wykonania tłumaczeń ustnych

 1. Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został zamówiony i zgłosił się do wykonania pracy, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia.
 2. Minimalna stawka za tłumaczenie ustne w jednym dniu jest równa wynagrodzeniu za 3 godziny pracy. W przypadku gdy tłumaczenie ustne trwa ponad 3 godziny, ale nie więcej niż 8 godzin w jednym dniu, wynagrodzenie jest naliczane za każdą kolejną rozpoczętą godzinę tłumaczenia.
 3. Każda rozpoczęta godzina pracy liczy się jako godzina pełna.
 4. Oprócz ceny za wykonanie tłumaczenia we wskazanym miejscu, Zleceniodawca ponosi koszty wykonania usługi, tj. np. koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia (w przypadku wyjazdu tłumacza za granicę).
 5. W przypadku tłumaczeń symultanicznych Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć materiały umożliwiające tłumaczom przygotowanie się do tłumaczenia.
 6. Tłumaczenia symultaniczne obsługiwane są zawsze przez dwóch tłumaczy.

§ 7 Odwoływanie zleceń

 1. W przypadku tłumaczeń pisemnych Zleceniodawca ma prawo odwołać zlecone tłumaczenie w dowolnym momencie. Zleceniodawca zobowiązany jest jednak zapłacić za część tłumaczenia, którą tłumacz zdążył wykonać do chwili odwołania zlecenia.
 2. W przypadku odwołania przez Zleceniodawcę tłumaczenia ustnego w terminie krótszym niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia wykonywania tłumaczenia, Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić sumę równą połowie wynagrodzenia, jakie byłoby do zapłaty, gdyby tłumaczenie doszło do skutku.
 3. Odwołanie zlecenia powinno nastąpić w formie pisemnej.

§ 8 Prawa autorskie

 1. Z zastrzeżeniem warunku zawartego w następnym zdaniu, z chwilą uregulowania przez Zleceniodawcę należności za tłumaczenie prawa majątkowe do tego tłumaczenia przechodzą na Zleceniodawcę.
 2. Korzystanie z tłumaczenia - w jakikolwiek sposób – przed dokonaniem zapłaty będzie uznane za brak zastrzeżeń Zleceniodawcy wobec tekstu tłumaczenia.
 3. Majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia Zleceniodawca nabywa bezpośrednio po zapłacie pełnej kwoty należności na podstawie faktury wystawionej przez Biuro.

§ 9 Odpowiedzialność

 1. Za wykonane tłumaczenie Biuro ponosi odpowiedzialność ograniczoną do kosztu netto wykonanej usługi.
 2. W stosunku do kontrahentów będących przedsiębiorcami odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady tłumaczeń zostaje wyłączona, a Zleceniodawcę obowiązuje uregulowany niniejszym dokumentem tryb reklamacyjny.
 3. Biuro nie odpowiada za opóźnienia i usterki wynikłe z przyczyn, na które nie ma wpływu, takie jak działania siły wyższej, awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie prądu.
 4. W przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji zakłada się, że Zleceniodawca dokona redakcji i korekty tekstu we własnym zakresie, o ile nie zlecił tej usługi do Biura.
 5. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów występujących w tekście oryginału (patrz § 4 p.3).

§ 10 Reklamacje

 1. Zleceniodawca ma prawo zgłosić reklamację wykonanej usługi do czternastu dni po jej wykonaniu. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej i należycie uzasadniona.
 2. W przypadku uznania reklamacji za słuszną Biuro wykona nieodpłatnie weryfikację tłumaczenia lub - w porozumieniu ze Zleceniodawcą - udzieli mu rabatu w wysokości odpowiadającej skali popełnionych błędów.
 3. Biuro zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonania poprawy tekstu poddanego reklamacji.
 4. Reklamacje tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym są ograniczone tylko do poważnych błędów merytorycznych. Drobne błędy, jak np. „literówki” wynikające z bardzo krótkiego terminu realizacji uniemożliwiającego wnikliwą korektę tekstu, nie mogą być podstawą reklamacji.

§ 11 Zasady dokonywania płatności

 1. Płatność za wykonane tłumaczenie jest dokonywana na podstawie faktury wystawionej przez Biuro. Zleceniodawca uiszcza należność przelewem na numer rachunku podany na fakturze. Termin płatności mija w siódmym dniu po dniu wystawienia faktury, chyba że zostanie ustalony inny termin płatności.
 2. Dłuższy termin płatności wymaga podpisania umowy o stałą współpracę i/lub uzgodnień indywidualnych.
 3. Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością Biura do chwili uregulowania należności przez Zleceniodawcę. Wraz z dokonaniem płatności Zleceniodawca uzyskuje majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia.
 4. W przypadku przekroczenia terminu płatności Biuro ma prawo do naliczenia odsetek umownych w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki.
 5. W uzasadnionych przypadkach (objętość zlecenia, wątpliwa reputacja płatnicza Zlecającego) Biuro zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki przed rozpoczęciem tłumaczenia.
 6. W przypadku Klientów nowych udzielających zlecenia zdalnie Biuro może zażądać zapłaty z góry na podstawie faktury proforma.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Biuro zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym tłumaczeniem, w szczególności treści tłumaczonych tekstów lub, na życzenie, do zwrotu powierzonych materiałów.
 2. Biuro zastrzega sobie prawo zmiany Ogólnych Warunków Świadczenia Usług.
 3. Każdorazowa zmiana Ogólnych Warunków Świadczenia Usług znajdzie odzwierciedlenie na stronie internetowej: http://biuro-punkt.pl z adnotacją „Aktualizacja z dnia ....".
 4. Udzielenie zlecenia przez Zleceniodawcę oznacza akceptację wszystkich zapisów Ogólnych Warunków Świadczenia Usług w aktualnym brzmieniu.